ஐபிஎல் அட்டவணை 2018

IPL Schedule 2018
போட்டி எண்தேதிபோட்டிநேரம்இடம்
17-ஏப்ரல்மும்பை vs சென்னை8:00 PMமும்பை
28-ஏப்ரல்டெல்லி vs பஞ்சாப்4:00 PMடெல்லி
38-ஏப்ரல்கொல்கத்தா vs பெங்களூர்8:00 PMகொல்கத்தா
49-ஏப்ரல்ஹைதராபாத் vs ராஜஸ்தான்8:00 PMஹைதராபாத்
510-ஏப்ரல்சென்னை vs கொல்கத்தா8:00 PMசென்னை
611-ஏப்ரல்ராஜஸ்தான் vs டெல்லி8:00 PMஜெய்ப்பூர்
712-ஏப்ரல்ஹைதராபாத் vs மும்பை8:00 PMஹைதராபாத்
813-ஏப்ரல்பெங்களூர் vs பஞ்சாப்8:00 PMபெங்களூர்
914-ஏப்ரல்மும்பை vs டெல்லி4:00 PMமும்பை
1014-ஏப்ரல்கொல்கத்தா vs ஹைதராபாத்8:00 PMகொல்கத்தா
1115-ஏப்ரல்பெங்களூர் vs ராஜஸ்தான்4:00 PMபெங்களூர்
1215-ஏப்ரல்பஞ்சாப் vs சென்னை8:00 PMஇந்தூர்
1316-ஏப்ரல்கொல்கத்தா vs டெல்லி8:00 PMமும்பை
1417-ஏப்ரல்மும்பை vs பெங்களூர்8:00 PMமும்பை
1518-ஏப்ரல்ராஜஸ்தான் vs கொல்கத்தா8:00 PMஜெய்ப்பூர்
1619-ஏப்ரல்பஞ்சாப் vs ஹைதராபாத்8:00 PMஇந்தூர்
1720-ஏப்ரல்சென்னை vs ராஜஸ்தான்8:00 PMசென்னை
1821-ஏப்ரல்கொல்கத்தாvs பஞ்சாப்4:00 PMகொல்கத்தா
1921-ஏப்ரல்டெல்லிvs பெங்களூர்8:00 PMடெல்லி
2022-ஏப்ரல்ஹைதராபாத்vs சென்னை4:00 PMஹைதராபாத்
2122-ஏப்ரல்ராஜஸ்தான் vs மும்பை8:00 PMஜெய்ப்பூர்
2223-ஏப்ரல்பஞ்சாப் vs டெல்லி8:00 PMஇந்தூர்
2324-ஏப்ரல்மும்பை vs ஹைதராபாத்8:00 PMமும்பை
2425-ஏப்ரல்பெங்களூர் vs சென்னை8:00 PMபெங்களூர்
2526-ஏப்ரல்ஹைதராபாத் vs பஞ்சாப்8:00 PMஹைதராபாத்
2627-ஏப்ரல்டெல்லி vs கொல்கத்தா8:00 PMடெல்லி
2728-ஏப்ரல்சென்னை vs மும்பை8:00 PMசென்னை
2829-ஏப்ரல்ராஜஸ்தான் vs ஹைதராபாத்4:00 PMஜெய்ப்பூர்
2929-ஏப்ரல்பெங்களூர் vs கொல்கத்தா8:00 PMபெங்களூர்
3030-ஏப்ரல்சென்னை vs டெல்லி8:00 PMசென்னை
311-மேபெங்களூர் vs மும்பை8:00 PMபெங்களூர்
322-மேடெல்லி vs ராஜஸ்தான்8:00 PMடெல்லி
333-மேகொல்கத்தா vs சென்னை8:00 PMகொல்கத்தா
344-மேபஞ்சாப் vs மும்பை8:00 PMமொஹாலி
355-மேசென்னை vs பெங்களூர்4:00 PMசென்னை
365-மேஹைதராபாத் vs டெல்லி8:00 PMஹைதராபாத்
376-மேமும்பை vs கொல்கத்தா4:00 PMமும்பை
386-மேபஞ்சாப் vs ராஜஸ்தான்8:00 PMமொஹாலி
397-மேஹைதராபாத் vs பெங்களூர்8:00 PMஹைதராபாத்
408-மேராஜஸ்தான் vs பஞ்சாப்8:00 PMஜெய்ப்பூர்
419-மேகொல்கத்தா vs மும்பை8:00 PMகொல்கத்தா
4210-மேடெல்லி vs ஹைதராபாத்8:00 PMடெல்லி
4311-மேராஜஸ்தான் vs சென்னை8:00 PMஜெய்ப்பூர்
4412-மேபஞ்சாப் vs கொல்கத்தா4:00 PMமொஹாலி
4512-மேபெங்களூர் vs டெல்லி8:00 PMபெங்களூர்
4613-மேசென்னை vs ஹைதராபாத்4:00 PMசென்னை
4713-மேமும்பைvs ராஜஸ்தான்8:00 PMமும்பை
4814-மேபஞ்சாப் vs பெங்களூர்8:00 PMமொஹாலி
4915-மேகொல்கத்தா vs ராஜஸ்தான்8:00 PMகொல்கத்தா
5016-மேமும்பை vs பஞ்சாப்8:00 PMமும்பை
5117-மேபெங்களூர் vs ஹைதராபாத்8:00 PMபெங்களூர்
5218-மேடெல்லி vs சென்னை8:00 PMடெல்லி
5319-மேராஜஸ்தான் vs பெங்களூர்4:00 PMஜெய்ப்பூர்
5419-மேஹைதராபாத் vs கொல்கத்தா8:00 PMஹைதராபாத்
5520-மேடெல்லி vs மும்பை4:00 PMடெல்லி
5620-மேசென்னை vs பஞ்சாப்8:00 PMசென்னை
5722-மேதகுதி 18:00 PMமும்பை
5823-மேஎலிமினேட்டர் TBC 8:00 PM8:00 PMTBC
5925-மேதகுதி 2 TBC 8:00 PM8:00 PMTBC
6027-மே இறுதி மும்பை 8:00 PM8:00 PMமும்பை

Be the first to comment on "ஐபிஎல் அட்டவணை 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*