செய்திகள்

சூரிய கிரஹணம்பற்றிய உண்மையான தகவலை தெரிந்துகொள்வோம்!

1) சூரிய கிரஹணம் என்றால் என்ன? பூமி நிலா சூரியன் மூன்றும் நேர்க்கோட்டில் வரும் போது சூரியனை நிலா மறைத்து விடுகிறது. அதனால் சூரியனைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பூமியின் பக்கம் இருள் சூழ்கிறது. இது…